När kommer regeringens krisstöd till landets länsmuseer?

Regeringen presenterade idag ett ekonomiskt stödpaket på 319 miljoner kronor till statliga kulturinstitutioner som drabbats av pandemin. Länsmuseerna är missnöjda och undrar när staten ska ta ansvar för den regionala kulturens svåra ekonomiska situation. 
 
– Det är förstås välkommet att regeringen ger kompensation till de statliga museerna. Men återigen lämnas den regionala kulturen helt och hållet utanför. Vi omfattades inte heller av regeringens tidigare stöd på 500 miljoner. Våra museer står inför uppsägningar på cirka 100 personer. Håller corona-pandemin i sig till årsskiftet kommer vi dessutom att ha tappat tre miljoner besökare. Staten måste ta sitt ansvar för att det ska finnas regionala museer även efter pandemin, säger Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd. Länsmuseerna framförde detta även direkt i ett möte med kulturdepartementets statssekreterare idag. 
 
Sveriges 24 länsmuseer hade det ekonomiskt besvärligt redan innan pandemin. Inför 2020 planerade var tredje museum att varsla personal under året. På tio år har länsmuseerna 
gått frånatt ha 1 900 anställda tillsammans till att nu vara 1 600. Skälet till detta är i huvudsak att statens uppräkning av de åriga anslagen har varit mycket låga. Nu är prognosen att ytterligare 100 anställda riskerar att sägas upp på grund av corona om inte huvudmännen, regionerna och staten tar sitt ansvar.
 
- Många länsmuseer står inför en brakförlust. Håller besökssiffrorna i sig så kommer länsmuseerna att tappa 75 procent av besökarna, säger Jonas Hellberg. Länsmuseerna har cirka 4 miljoner årliga besökare. Står sig april månads besökssiffror året ut handlar det om ett totalt tapp på omkring 3 miljoner besökare som i sig leder till stora intäktsbortfall. 
 
- Regionerna och regeringen måste ta sitt ansvar. Länsmuseerna måste skyndsamt ges ett ekonomiskt stöd för att överleva pandemin. Jag menar att själva grunden för ett levande kulturarvet i hela landet annars är hotat, säger Jonas Hellberg.

 

Corona-pandemin drabbar redan hårt ansträngda länsmuseer

Flera länsmuseer har stängt, personal har sagts upp och de ekonomiska konsekvenserna av minskade intäkter är redan mycket kännbara. Detta visar den enkät som Länsmuseernas samarbetsråd har gjort bland sina medlemmar. - Länsmuseerna måste skyndsamt ges ekonomiskt stöd för att kunna klara och överleva pandemin. Det finns exempel på länsmuseer som nu befarar att intäktsbortfallet kan leda till konkurs. Länsmuseerna verkar redan under mycket knappa ekonomiska förhållanden. Det krävs därför riktade stödåtgärder, säger Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd och ordförande i Kalmar läns museum. 
 
Enkäten som omfattar 21 av 23 länsmuseer visar att Upplandsmuseet och Blekinge museum helt har stängt sina verksamheter för besökare. Ett flertal museer har vidare minskat öppettiderna både med anledning av personalfrånvaro samt ett stort tapp i antalet fysiska besökare. Publika aktiviteter - visningar, skolprogram, föreläsningar, vernissage och andra programaktiviteter har helt ställts in. Arkiv/bibliotek har antingen helt stängt eller endast öppet efter överenskommelse. En majoritet av länsmuseerna har minskat antalet timanställda och många planerar för att genomföra korttidspermitteringar. 
 
Alla museer rapporterar om ekonomiska konsekvenser i sin verksamhet. Förutom ett ökat antal sjukskrivningar så är det främst uteblivna intäkter från entré, butik, café/restaurang och konferensverksamhet/lokalbokningar som är huvudorsaken. Det rapporteras även om likviditetsproblem för ett museum.
 
För museer med en stor egenfinansiering så kommer en långvarig pandemi att få allvarliga ekonomiska konsekvenser. Museer med en omfattande uppdragsverksamhet (arkeologi och byggnadsvård) anger det samma. Gotlands museum beräknar i nuläget att man kommer att förlora ca 25 procent av sina intäkter som relaterar direkt till den affärsdrivande verksamheten. Det rör sig om ca 8,5 mkr kronor. Jamtli beräknar ett tapp på ca 10 mkr på 6 månaders sikt och Värmlands museum uppskattar ett tapp på ca 7 mkr i förlorade intäkter. Länsmuseet Gävleborg uppskattar ett tapp på ca 2–3 mkr på enbart uppdragsverksamheten.
 
Om pandemin blir långvarig (längre än sex månader) kommer fler museer att behöva stänga sin publika verksamhet. De museer som bedriver uppdragsverksamhet (arkeologi och byggnadsvård) anger att det kan bli stopp i verksamheten på grund av både externa aktörer samt en hög sjukfrånvaro bland den egna personalen. Det finns på sikt en stor risk för permitteringar och varsel av personal som bedriver denna verksamhet. 
 
Det planeras redan nu för stora prioriteringar av det interna arbetet och en överhängande risk är att verksamheternas mål, både kortsiktiga och långsiktiga ej kommer att uppnås. Långsiktiga relationer och samarbeten tillika samhällsnyttan kommer att påverkas negativt.
 
Samtidigt finns det goda exempel på hur många länsmuseer livesänder visningar samt ökar sin närvaro på olika sociala medier. Man planerar vidare för hur man kan ställa om inställd verksamhet, exempelvis skolvisningar till en digital form. 
 
- Länsmuseernas samarbetsråd uppmanar huvudmännen, kommuner och regioner, att noggrant följa utvecklingen för museerna och förbereda ekonomiska krispaket med ekonomiska kompensationer för intäktsbortfall och ökade kostnader, säger Linda Lundberg, generalsekreterare. 
 
Länsmuseernas samarbetsråd uppmanar vidare regeringen och staten att säkerställa att de regionala museerna omfattas av de 500 miljoner kronor som ska fördelas ut till verksamheter som förlorar intäkter till följd av Corona. Oklarhet råder idag kring detta. Mycket tyder också på att länsmuseerna inte kommer att kunna omfattas av reglerna för kortidspermitteringarna, vilket i sådant fall skulle slå mycket hårt. 
 

Uppvaktningen gav resultat i regleringsbrev

Regeringen har hörsammat Länsmuseerna kritik. Nu får Riksantikvarieämbetet uppdraget av kulturdepartementet och Amanda Lind att utreda de ekonomiska förutsättningarna för de regionala museerna. Uppdraget är också att analysera Länsmuseernas betydelse för kulturen och kulturarvsarbetet. Samarbetsrådet ser detta som en framgång och ska bidra aktivt i arbetet. Viktigt är också att utredningen sedan följs upp med konkreta förbättringar.
Se inslag i SVT

 


Uppvaktning av kulturministern och Riksantikvarieämbetet

Måndag den 25 november 2019 uppvaktade samarbetsrådets Jonas Hellberg, Raymond Pettersson, Olof Hermelin och Susanne Thedeen samt våra nye generalsekreterare Linda Lundberg kulturminister Amanda Lind. Vi förde fram idén ökat stöd till Länsmuseerna för att nå nya målgrupper motsvarande det som staten tidigare satsat på fri entré på ett antal statliga museer, som främst är belägna i Stockholm. Vid träffen med Riksantikvarieämbetet fördes en dialog om EU:s nya programperiod 2021-27 och om möjligheterna för museerna att ta del av dessa medel.
Se inslag från kulturnyheterna  Inslag i tidningen Östra Småland
 

Uppvaktning av SKL:s kultur och fritidsberedning

 Länsmuseernas samarbetsråd uppvaktade SKLs beredning för kultur och fritid. På önskelistan från ordföranden Jonas Hellberg och styrelseledamoten Raymond Pettersson stod bland annat: trendbrott gällande grundfinansieringen och nytt statligt bidrag till länsmuseerna som kan användas för fri entré eller för att nå nya målgrupper. Mottagandet och intresset var starkt! 
 

Samarbete med nättidningen Svensk historia

Länsmuseernas samarbetsråd finns nu med i Nättidningen Svensk Historias länksamling. Här kan du läsa tidskriften.

 

Linda Lundberg - vår generalsekreterare

 
Länsmuseernas samarbetsråd har anställt Linda Lundberg som ny generalsekreterare. 
 – Vi är mycket nöjda över rekryteringen. Linda blir Länsmuseernas första generalsekreterare. Hennes uppdrag blir att synliggöra Sveriges länsmuseer och att skapa ökad samverkan och ett bättre resursutnyttjande. Linda ska utveckla och stärka länsmuseernas position med fokus på att företräda organisationen externt. Nu flyttar vi fram positionerna i musei-Sverige, säger Jonas Hellberg, ordförande i samarbetsrådet.  
 
Linda Lundberg är 43 år och bosatt i Mölndal. Hon arbetar idag som avdelningschef på Världskulturmuseet i Göteborg med ansvar för samlingarna. Linda är utbildad arkeolog och har tidigare arbetat som antikvarie vid Hallands kulturhistoriska museum och som chef för samlingarna vid Bohusläns museum. 
 
-Den främsta utmaningen som jag ser framåt är resursfrågan, dels behovet av ökade ekonomiska medel för att bedriva en komplex verksamhet som både ska omfatta förvaltning, tillgängliggörande och utveckling av kulturarvet, dels behöver av personella resurser och kompetens. Under lång tid har länsmuseerna varit underfinansierade vilket har satt tydliga spår. Länsmuseerna förvaltar samlingar, kulturmiljöer och kunskap som har lagt grunden till det som är Sverige idag. Länsmuseerna är en viktig förutsättning för att medborgarna både kunna möta och verka i morgondagen, säger Linda Lundberg.
 
-Det första jag har tänkt att göra som generalsekreterare är att skaffa mig en djupare förståelse och kunskap om de olika museernas styrkor och behov. Detta kommer främst att ske i samtal med medarbetare, museichefer och huvudmän kopplade till de olika institutionerna. Förutsättningar och utmaningar är troligen gemensamma på ett flertal områden.  Den ansvarsfulla lösningen för länsmuseerna är ett närmare samarbete och ökad samverkan, säger Linda Lundberg som tillträder sin tjänst vid årsskiftet. 
 

Rapport från höstmötet i Nyköping

Det blev ett mycket lyckat och välbesökt höstmöte i Nyköping. Se referat https://www.sverigesmuseer.se/nyheter/2019/10/lansmuseerna-tar-sikte-pa-2030-med-egen-generalsekreterare/ samt några av presentationerna nedan. Vid mötet presenterades också Linda Lundberg som kommer att arbeta som generalsekreteraree för samarbetsrådet. Hon kommer närmast från Världskulturmuseet i Göteborg. Vi hälsar henne varmt välkommen som samarbetsrådets förste generalsekreterare.

En svag kulturbudget som lämnar stora delar av
Sverige utanför


Sveriges länsmuseer har under lång tid uppmärksammat staten och regeringen på sitt mycket allvarliga ekonomiska läge med bland annat ständiga personalnedskärningar och bristande underhåll av föremål och kulturhistoriska byggnader.

- Vi är därför besvikna över att budgeten inte innehöll det trendbrott som museerna hade behövt. Det är en svag första kulturbudget som lämnar stora delar av Sverige utanför, säger Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas
samarbetsråd och ordförande i Kalmar läns museum.

Länsmuseerna är Sveriges största museum. Finns över hela landet. Läs mera i bifogad folder.

Höstmöte och utbildning i Nyköping den 22-24 oktober 2019

Vårt höstmöte kommer vara i Södermands nybyggda museum i Nyköping. Här har landstinget satsat på ett nybygge med ändamålsenliga och publika magasin. Mötet vänder sig i första hand till styrelseledamöter och chefer i landets Länsmuseer. Tisdagen den 22 kommer det att anordnas en utbildning för Länsmuseistyrelser.
 

Sök jobbet som geneneralsekreterare

Vill du ha tryckt foldrar eller vill ha svar på olika frågor som hanteras av samarbetsrådet så kontaktar du Hans Kindgren eller Olof Hermelin
 

Vår styrelse

Ordförande

Vid årsmötet 2019 valdes Jonas Hellberg, ordförande i Kalmar läns museum till ny ordförande i samarbetsrådet. 
Du når honom på jonas.hellberg@regionkalmar.se

loading...

Nya museilagen

Nya museilagen ställer nya krav på museerna. Läs mera.
 

Urholkade statliga bidrag till länsmuseerna ger främlingsfientliga krafter större spelrum
Kulturarvsfrågorna har under senare tid, inte minst i valrörelsen, kommit att ställas allt mer i fokus. Vi välkomnar att kulturarvet diskuteras och ges en mer framträdande plats i samhällsdebatten., men i både Sverige och världen florerar ”fake news” i sociala medier som sedan sprids som sanningar.  

Stöd från Riksantikvariämbetet

Riksantikvarieämbetet har fått ett tydligt uppdrag att stödja Sveriges 2000 museer. Kontaktperson är Erik Fugeläng. Du kan prenumerera på nyhetsbrev och hitta mera information här. Glöm heller inte att vi nu är inne i det Europeiska kulturarvsåret.

2019

Folk och Kultur 6-9/2 i Eskilstuna

För andra årets i rad arrangerade föreningen Folk och Kultur ett kulturpolitiskt event med över tusen deltagare. Samarbetsråden för Länsmuseernas, musiken och teatrarna står bakom föreningen.
Läs mer om föreningen här.
 

Årsmöte 9 april i Östersund

Vid årsmötet i Östersund valdes en ny styrelse för samarbetsrådet. Från vänster Raymond Pettersson, Monika Fahlén, Jan Nordwall, Göran Gunnarsson, Inga Göransson, Jonas Hellberg, Anders Lidström. Saknas gör Jesper Rehn, Therese Stoltz och Conny Sandberg.

Vid årsmötets avtackades Yvonne Hagberg som ordförande av vår vice ordförande Inga Göransson.
Till ny ordförande valdes Jonas Hellberg från Kalmar.

Träffa oss i Almedalen

Onsdag den 3 juli är museidagen under Almedalsveckan. 
Kom till vårt frukostmingel. 

Blocköverskridande krav på ökade resurser

Landets länsmuseer är de stora förlorarna på statens kulturpolitik
 - Statens sätt att fördela ut kulturanslagen regionalt har under flera år kraftigt missgynnat landets länsmuseer. Det är hög tid för riksdagspartierna och regeringen att uppmärksamma de regionala museernas svåra ekonomiska situation. Över blockgränserna kräver vi att statens grundfinansiering höjs. Sker inte detta står länsmuseerna inför uppsägningar, menar Jonas Hellberg, ordförande för Länsmuseernas Samarbetsråd i ett upprop tillsammans med Sveriges alla Länsmuseer. 
Reportage i SVT

Fråga i riksdagen om LM ekonomi

Riksdagsledamot Laila Naraghi ställde en fråga i riksdagen till kulturminister Amanda Lind. Läs mer här
 

Mer än var tredje länsmuseum minskar på antalet anställda 2020


Det väntas bli neddragningar och nedskärningar på flera av Sveriges länsmuseer nästa år.  
– Vi sänder nu ut ett sista nödrop till staten och regionerna innan deras budgetarbete avslutas, säger Jonas Hellberg (S), ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd.
 
– Säkerställs inte grundfinansieringen står länsmuseerna inför ett mycket allvarligt läge. Förutom uppsägningar riskerar museernas samlingar av historiska föremål och byggnader inte få den vård och det skydd som krävs. Jag överdriver inte om jag påstår
att vårt kulturarv på många håll hotas att bli förstört för kommande generationer, säger Jonas Hellberg (S), ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd.

Kontakta oss

Linda Lundberg
Generalsekreterare/Secretary General
Länsmuseerna 
– Sveriges största museum

Mobiltelefon/Mobile phone 
(+46): 070-1900037
Telefon/Phone 
(+46): 013-230318
E-post:
linda.lundberg@sverigesstorstamuseum.se

 

Om du har synpunkter och förslag till material till hemsidan, mejla vår webmaster Raymond Pettersson

Senast uppdaterad 200110