2018

FOLK OCH KULTUR
- EN NY KULTURPOLITISK ARENA


Folk och Kultur blev en succé! Över tusen personer samlades i Munktellstaden i Eskilstuna den  7 – 10 februari 2018.

Boka redan nu in 2019 års Folk och kultur 6-9 februari!

 
Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden.

Tillsammans med offentlig och privat sektor, media, föreningar, akademin och medborgare möjliggör vi för det tvärsektoriella mötet. Kulturen och konsten är angeläget för oss alla.

Förutom spännande samtal, debatter och seminarium, presenterades ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Som deltagare och publik under konventetkunde man ta del av ett brett konst- och kulturutbud från hela Sverige.

Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.
Läs mer på Folk och Kulturs hemsida!
 

Nisse Hemmingsson avtackas av Inga Göransson efter 25 år som samordnare för Länsmuseernas Samarbetsråd. Hans Kindgren tar över den rollen i samband med dagens årsmöte. Nu går vi vidare tillsammans för att stärka vårt varumärke


Årsmöte 17/4 i Malmö


Höstmöte 24-25/10 i Lund

loading...

2017

Höstmöte i Uppsala 2017

Länsmuseernas höstmöte hade rubriken ”Sveriges största museum” och undertexten ”Samhällets behov av starka länsmuseer”.
Den 18 bestod av fyra föredrag med en efterföljande paneldebatt och med Ulrika Knutsson som moderator. Den 19 av workshops och gruppvisa möten.
Inledningstalare var Maja Hagerman, författare och debattör, med rubriken ”Varför behöver samhället starka länsmuseer!”. Ett engagerat fördrag med exempel från flera länsmuseer. Länsmuseerna behövs; för att flera historier skall kunna berättas från olika delar av landet, för att kunna fungera som samhällskommentatorer utifrån ett historiskt perspektiv och för att vara en motkraft till den politisering som nu sker av kulturen och kulturarvet. Tydligast är denna offensiv från höger där ”kulturen finns uppströms politiken” dvs. det gäller att vinna slaget om ideerna för att sedan göra politik av detta. Men även från vänster sker en mobilisering som en motrörelse. Museerna får akta sig att bli ”elitistiska” institutioner som fostrar människor. Istället måste de fungera som en bro mellan kunskapssökande människor och kunskap. Museerna och medborgare skaparkunskap tillsammans. Slutorden var ”vi skall minnas tillsammans”.
Referat från RSM

Årsmöte Kulturlyftet - Kultur i hela landet

LMSR har tillsammans med Regional Musik i Sverige och Länsteatrarna en gemensam förening, vid namn Kulturlyftet - Kultur i hela landet. 
Den 26/4 kl 10 har föreningen sitt första årsmöte.
Plats: Kungsgatan 50 i Stockholm (region Västerbottens lokaler)
 

Årsmöte 25/4 2017 9.30-12 i Södertälje

Välkommen till Länsmuseernas årsmöte och vårmöte med Riksförbundet Sveriges Museer.

Årets höstmöte fokuserar på vår gemensamma kommunikationsstrategi "Sveriges största museum". Nu är det dags att arbeta fram vår gemensamma plan och fatta beslut om hur vi ska nå ut med vårt oerhört viktiga budskap: budskapet om Länsmuseernas stora betydelse som en aktör och arena för kultur-och samhällsfrågor som når ut över hela Sverige. En samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Vi är Sveriges största museum - 1572 km långt med stark lokal förankring.
Här har du som ordförande respektive vice ordförande i våra museestyrelser en avgörande betydelse för hur vi ska lyckas i vår ambition. 
Därför ser vi fram emot att få träffa dig och ta del av dina tankar, åsikter och förslag på samarbetsrådets höstmöte den 18-19 oktober i Uppsala.

Väl mött i Uppsala

Yvonne Hagberg                                                         Inga Göransson
Ordf Samarbetsrådet                                                 Vice ordf Samarbetrådet
 

PACTA och KFS går samman

Efter många års diskussioner så blir det ett sammangående mellan arbetsgivarorgansationerna KFS och PACTA. KFS var tidigare Länsmuseernas arbetsgivarorganisation 
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/arbetsgivarorganisationernapactaochkfsgarsamman.12787.html

 

2016

Höstmöte 2016 i Karlskrona

Årets höstmöte har temat integration och kulturarv. Konferensen som bara vänder sig till Länsmuseerna startar onsdag 26/10 kl 10 och avslutas på torsdagen kl. 15. För de som kommer på tisdagskvällen blir det mingel med tilltugg.. Se program och inbjudan.
Bra pressbevakning;
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/museer-vill-skapa-en-plats-for-alla
http://www.blt.se/kultur-noje/sa-blir-museet-sveriges-storsta/
http://www.sydostran.se/blekinge/lansmuseerna-kraftsamlar/

Seminiarium med kulturutskottet

Liten rapport från seminarium med kulturutskottet.

Kulturutskottets seminarium om kultursamverkansmodellen

Några reflektioner över dagen.
Alla föredragande var överens om att modellen behöver ses över, alla även Stockholm bör ingå för att den ska ge de effekter som var tanken. Det finns också en tydlig samstämmighet i att modellen ska vara kvar, den har haft positiva effekter inte minst för att placera kulturen tydligare på dagordningen och för dialog mellan regionala och lokala aktörer. Däremot behöver dialogen mellan regionala och nationella politiker vidareutvecklas.
Kulturmiljöarbetets roll måste förtydligas.
Det finns en konflikt mellan förordningen och mottagare genom att förordningen styr som om mottagaren vore en förvaltning och inte ett politiskt beslutande organ i samverkan med andra politiska organ. Dessutom förväntas kulturplanerna vara långsiktiga medan modellen bara tar ansvar för ett år i taget. Det finns en vision om att samverkan på regional nivå ska ske med alla, inte bara när kulturplanen tas fram utan kontinuerligt. Tyvärr innehåller inte modellen tillräckliga resurser för att det ska vara möjligt. Tanken var att modellen skulle stärka armslängds avstånd, gör den verkligen det?
Regionerna vågar inte satsa utanför modellen för då riskerar vi att förlora medel till det som ingår i modellen. Vi skriver om andra satsningar i våra kulturplaner men klarar inte att genomföra dem. Det är väsentligt för modellens överlevnad att nya medel tillförs om den utvidgas. 
En analys måste göras hur påverkas modellen av planerade regionförstoringar. Vi kan redan nu se hur enskilda län med någon tung kulturaktör tex Värmlandsoperan får stora problem med övriga som ingår i modellen när statens uppräkningar inte räcker till. Det blir enklare för en större region att hantera. Samverkan på riktigt innebär att alla parter får vara med och leka på samma villkor, så är det inte nu.

Vad vill man långsiktigt med den regionala kulturen? 5-10-15 år vi från kulturen vill se ett handslag mellan region och stat där vi är överens om en långsiktig kulturpolitik och finansieringen av densamma.

Yvonne och Hans

Vårmötet 2016 i Linköping

Här hittar du programmet. och handlingar till årsmötet
 

Bidragen fördelade för 2016

Nu har statens kulturråd fördelat anslagen för 2016. Se länk!
 

Tre samarbetsråd samverkar

Samarbetsrådet arbetar för att lyfta fram den regionala nivån. Där har vi ett mycket positivt samarbete med musiken och teatrarna i Sverige. Här hittar du mera information om de tre samarbetsråden.

Presentationer från styrelseutbildningen

2015

Skrivelse till kulturministern

Samarbetsrådet skriver till kulturministern om behovet av att staten bör ta sitt ekonomiska ansvar för Länsmuseerna.

Presentationer höstmötet

Museiutredningens förslag

Nu har museiutredningens förslag presenterats och det är dags för samarbetsrådet att lämna in remissvar. Här finns förslag på på en museilag som kommer ha stor betydelse för Länsmuseerna. Hör av dig om du har synpunkter. Här kan du läsa mer!

Höstmöte i Vänersborg 21-22 oktober

Välkommen till Länsmuseernas höstmöte i Vänersborg den 21-22 oktober i Vänersborg. Se program och anmälan nedan.

Här kan du hitta mera information som sänts ut till deltagarna.
Förbered dig gärna genom att ta del av framtidens museum.

Vårmöte  och årsmöte hölls i Sigtuna den 15-16 april. Under torsdagen och fredagen hölls ett gemensamt program genom RSM

Styrelseutbildning

Utbildning för styrelseledamöter vid Länsmuseerna
Tisdag 5 maj i Visby.  
Tisdag 8 september i Göteborg
Torsdag 1 oktober i Uppsala. 

Vårmöte i Sigtuna, med årsmöte onsdag 15 april. Fortsätter under torsdag och fredag med gemensamt program genom RSM

Styrelseutbildning

Utbildning för styrelseledamöter vid Länsmuseerna
Tisdag 5 maj i Visby.  
Tisdag 8 september i Göteborg
Torsdag 1 oktober i Uppsala. 

Höstmöte i Vänersborg 21-22 oktober

2014

Höstmöte i Kalmar 21-23 oktober


INBJUDAN TILL ÅRETS HÖSTMÖTE I KALMAR

 Årets Höstmöte kommer som tidigare aviserats att genomföras í Kalmar, ett Höstmöte som denna gång kommer att ske i samarbete med en annan konferens som samtidigt är förlagd till Kalmar, anordnad av utvecklingsprojektet Öppna Portar. Detta är ett EU-finansierat utvecklingsprojekt som med focus på fyra av sydöstra Sveriges främsta historiska besöksmål – Kalmar slott, Borgholms slott, Huseby bruk och Eketorps borg – under 2012-14 har drivit ett projekt med huvudsyfte att skapa långsiktiga förutsättningar för besöksmålen och regionen att utvecklas och därmed stärka sin attraktivitet och konkurrenskraft.

När projektet nu under sitt sista år ska ta ytterligare steg genom en stor konferens som av en tillfällighet är förlagd till Kalmar samtidigt som vårt Höstmöte har styrelsen sett detta som en mycket positiv möjlighet att få ”haka på” detta i ett för region-/länsmuseerna mycket aktuellt och angeläget ämne.

Samarbeten kan dock ha sina praktiska sidor och tyvärr har det denna gång inneburit att en del administrativa samordningar ännu inte är lösta. Inbjudan till Höstmötet, som normalt brukar skickas ut före midsommar, är därför försenad. Vi är nu inne i semesterperioden och tror därför att vår Inbjudan kommer att kunna skickas ut först i början av augusti.

Vi vill dock redan nu be alla tänkbara deltagare att preliminärboka tiden för Höstmötet i Era almanackor. Som en konsekvens av samarbetet med Öppna Portar kommer Höstmötet denna gång att förlängas något och börjar tisdag 21 oktober kl 15.00 och avslutas med Historisk afton på Kalmar slott kvällen torsdag 23 oktober.  Tisdagen ägnar vi åt interna Höstmötesfrågor och avslutar med buffé på kvällen. Onsdag ansluter vi till Öppna Portars intressanta program som börjar kl 09.00 och avslutas torsdagkväll med Historisk afton. Dagsprogrammet på torsdag avslutas ca 17.00. Det kommer också att för den intresserade vara möjligt att stanna ytterligare en dag – utan extra avgift – för att bl a delta i ett antal workshops.

Program i övrigt, deltagaravgifter, rutiner för hotellbokning mm återkommer vi således till i vår Inbjudan.

Vi beklagar den försenade Inbjudan men hoppas att ni har överseende. Vi är dock övertygade om att ni kan se fram emot ett mycket intressant Höstmöte.

 Med sommarhälsningar

Yvonne Hagberg
Vice ordf Samarbetsrådet                                                                      Nisse Hemmingsson
 Adm samordnare  

Länsmuseerna i Almedalen 1 juli

Tillsammans med teatrarna och musiken finns vi på plats under Almedalsveckan på Gotland den 1 juli.  Temat är kulturens roll för ett hållbart och inkluderande samhälle. Lunchmingel. Debatt. Teater.Varmt välkommen!
Se program. Klicka här!

Möte med Kulturrådet

Vid styrelsemötet den 16 juni träffade vi Statens kulturråds Erik Åström som ansvarar för samverkansmodellen och den nye generaldirektören Staffan Forssell. Vi tog upp viktiga frågor som hur jobbar vi med att göra våra digitala resurser mera publika för nya och prioriterade målgrupper.

Vårmöte i Umeå 7-10 april

Nu är det snart dags att samlas igen för vårmöte i kulturhuvudstaden Umeå. Vi har årsmöte på tisdagen den 8. Se bifogade handlingar.

2013

Höstmöte i Växjö 29-30 oktober

Här hittar du lite presentationer från höstmötet i Växjö.

Christel Gustafsson från Jordbruksverket talade om vilka utmaningar vi står inför när det gäller framtidens landsbygd, Stefan Fölster, tankesmedjan Reforminstitutet om En ljus framtid med fler äldre? Se möjligheterna med Sveriges demografiska förändring, Professor Christer Gustafsson, Uppsala Universitet om Kreativa kraftfält och kulturledd regional utveckling, Överantikvarien på Riksantikvarieämbetet Knut Weibull om Riksantikvarieämbetet, kulturarvet och civlisamhället samt byggnadsantikvarie Helen Stalin Åkesson om skyltprogram vid Regionmuseet i Kristianstad.

Läs också rapporten från Myndigheten för kulturanalys om samverkansmodellen som presenterades av etnologen och utredaren Agnes ErsKlicka här!

Uppvaktning av SKL

De tre regionala samarbetsråden (musik, teatrar, museer) mötte den 17/10 SKL:s kultur- och fritidsberedning. Vi lade tyngdpunkten på den kulturella infrastrukturen, där våra institutionen är mycket betydelsefulla nav. Med samverkansmodellen har betydelsen av och nyttan med nya kontaktvägar och nya samarbeten tydliggjorts. Samarbetsråden, som har en helhetssyn över landet, och SKL kan  gemensamt arbeta för att staten också fortsättningsvis uppmärksammar den kulturella infrastrukturen som en garant för kultur i hela landet.
 

Möte med kulturministern

Måndagen den 7 oktober träffade ordf och vice ordf kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, tillsammans med företrädare för Länsmusiken och Länsteatrarna. Vi upplevde att det var ett bra möte, med ett konstruktivt samtal i en god anda, där kulturministern intresserat lyssnade till vad vi hade att säga. Vi hade gemensamt förberett och skickat in frågor för bästa utbyte av de trettio minuter vi fått oss tilldelade. För museerna handlade det specifikt om vårt önskemål om representation i Kulturrådets samverkansråd, vilket hon lovade återkomma om.
Ministern välkomnade regionernas engagemang. Staten kommer dock inte att abdikera när det gäller att se till att föra ut kultur i hela landet. Det framkom att Analysmyndigheten kommer med en rapport senare under hösten, som bl.a kommer att belysa denna fråga. Vidare menade ministern att regionerna  i större utsträckning bör kunna samverka över gränserna även på kulturens område. 
 

Senaste protokollet

Nu ligger protokollet från styrelsemötet i september ute. Se 
 

Uppvaktningar under hösten 2013

Samarbetsrådet jobbar aktivt med uppvaktningar för att föra fram museernas intressen gentemot staten. Den 7 oktober träffar vi kulturminister Lena Adelson Liljeroth och den 17 oktober träffar vi kulturberedningen vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)


Höstmötet i Växjö den 29-30/10

Styrelseutbildning i Växjö 13/11

Välkommen till styrelseutbildning för museistyrelserna i södra Sverige i Växjö onsdag den 13 november. Medverkan av Gunilla Carlsson (s), ordförande i riksdagens kulturutskott samt Lars Nordström (fp), kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.

Se program och inbjudan 

Ytterligare en utbildning planeras till preliminärt torsdag den 20 mars 2014. Plats och region är ännu ej bestämt.

 

Vårmöte i Umeå 8-10/4 2014

Reservera redan nu ett besök i kulturhuvudstaden Umeå 2014. Den 8 april kommer vi att ha vårt årsmöte.


Seminarium i Almedalen den 2 juli


Samarbetsrådet jobbar för bättre anslag

Samarbetsrådet uppvaktar regeringen om de statliga anslagen

Frågor till
Ordförande Inga Göransson tfn 070-691 41 37
Vice ordförande Yvonne Hagberg 0480-848 24

Här ser du delar av styrelsen när vi hade sammanträde i Stockholms läns museum.

Om du har synpunkter och förslag till material till hemsidan, mejla vår webmaster Raymond Pettersson