Om oss

Länsmuseerna bildar tillsammans Sveriges största museum och har nästan 4 miljoner besökare varje år. Den främsta målgruppen är barn och ungdomar. Sveriges länsmuseer har cirka 1 600 årsarbeten och omsätter 1,4 miljarder kronor per år. Finaniseringen sker i huvudsak genom offentliga bidrag eller anslag, cirka 70 procent.

Länsmuseernas samarbetsråd bildades 1954 och företräder 23 regionala museer som finns över hela landet. Rådet är ett samlande organ för de olika länsmuseerna i syftet att bidra till kunskapsutbyte och verka för länsmuseernas gemensamma intressen.

 

Länsmuseernas uppdrag är bland annat att göra länens kulturarv tillgängligt, fördjupa kunskapen om mångfalden i kulturarvet, öka insikten om det förflutna, samt dokumentera och förmedla länens historia och värdet av kulturmiljöerna till invånarna. Länsmuseerna stödjer även allmänhet och hembygdsföreningar, lokala entreprenörer och andra aktörer med råd och stöd i kulturhistoria frågor. Dessutom är länsmuseerna i många fall remissinstanser åt länsstyrelser och kommuner. 

Idé

Länsmuseernas samarbetsråd är länsmuseernas egen bransch-organisation.

Vision

Vi lyssnar på våra medlemsmuseer och formulerar gemensamma behov och önskemål. Vi bedriver sedan påverkansarbete på nationell nivå för att stärka länsmuseerna regionalt.

Vi vill inte likrikta länsmuseerna utan uppmuntrar varje museum att utveckla sina egna unika profilområden. Genom att föra fram länsmuseernas behov nationellt skapar vi bättre förutsättningar för våra medlemmar att utveckla sina respektive verksamheter.

Ett enskilt museums röst är inte lika stark som vår gemensamma. När samarbetsrådet talar, så talar vi för Sveriges länsmuseer.